discuzx2.5刪除帖子时"违规登记"的使用教学(外加...

时间:2015-06-05所属栏目: discuz教程 来源: 网络整理 热度:

在x2.5新版本中有很多同学都问
为什么在刪除帖子的时侯多了个"违规登记"是干什么用的
那么今天就來一个菜鸟版的教程呗首先,测试中我新增一个用戶名为admin
先用admin发三个帖子,随后随意刪除二个帖子(一定要勾上违规登记,如图)


QQ截图20120508190844.png
再者,此时我可以到第三个帖子刪除帖子的时侯可以看到提示你该用戶已违规了多少次(如图)
QQ截图20120508191006.png
如果,你想確定为什么此用戶为何有那么多次的违规记录可以到他的个人空间==>个人资料中查看(如图)
轉帖请注明:
  作者:小六子
  网址:http://bbs.xiaoyao-heroes.cn
  原帖地址:http://www.discuz.net/thread-2885446-1-1.html

QQ截图20120508190919.png
那么就可以大大的增加管理员方面的快速管理多次违规的用戶將他永久刪除/禁止发言等工作了
在后台/前台禁止用戶时也可以看到相关的操作喔
QQ截图20120508192714.png
QQ截图20120508192937.png
文件相关代码显示
管理语言包调用文件:source\language\forum\lang_template.php
 1. 'topicadmin_crime_delpost_nums' => '用户 $crimeauthor 帖子已被违规删除 $crimenum 次',
管理模版调用文件:template\default\forum\topicadmin.htm
 1.                                 <!--{if $operation == 'delete'}-->
 2.                                         <!--{if ($modpostsnum == 1 || $authorcount == 1) && $crimenum > 0}-->
 3.                                                 
 4. <div style="clear: both; text-align: right;">{lang topicadmin_crime_delpost_nums}</div>
 5.                                         <!--{/if}-->
 6.                                 <!--{/if}-->
管理模版调用文件2:template\default\forum\topicadmin_action.htm
 1.                 <!--{if ($modpostsnum == 1 || $authorcount == 1) && $crimenum > 0}-->
 2.                     
 3. <div style="clear: both; text-align: right;">{lang topicadmin_crime_delpost_nums}</div>
 4.                 <!--{/if}-->
家园语言包调用文件:source\language\home\lang_template.php
 1.   'crime_record' => '违规记录',
家园显示调用文件:template\default\home\space_profile_body.htm
 1. <!--{if $clist}-->
 2. <div class="cl">
 3.         <h2 class="mbm">{lang crime_record}</h2>
 4.         <table id="pcr" class="dt">
 5.                 <tr>
 6.                         <th width="15%">{lang crime_action}</th>
 7.                         <th width="15%">{lang crime_dateline}</th>
 8.                         <th>{lang crime_reason}</th>
 9.                         <th width="15%">{lang crime_operator}</th>
 10.                 </tr>
 11.                 <!--{loop $clist $crime}-->
 12.                 <tr>
 13.                         <td>
 14.                                 <!--{if $crime[action] == 'crime_delpost'}-->
 15.                                         {lang crime_delpost}
 16.                                 <!--{elseif $crime[action] == 'crime_warnpost'}-->
 17.                                         {lang crime_warnpost}
 18.                                 <!--{elseif $crime[action] == 'crime_banpost'}-->
 19.                                         {lang crime_banpost}
 20.                                 <!--{elseif $crime[action] == 'crime_banspeak'}-->
 21.                                         {lang crime_banspeak}
 22.                                 <!--{elseif $crime[action] == 'crime_banvisit'}-->
 23.                                         {lang crime_banvisit}
 24.                                 <!--{elseif $crime[action] == 'crime_banstatus'}-->
 25.                                         {lang crime_banstatus}
 26.                                 <!--{elseif $crime[action] == 'crime_avatar'}-->
 27.                                         {lang crime_avatar}
 28.                                 <!--{elseif $crime[action] == 'crime_sightml'}-->
 29.                                         {lang crime_sightml}
 30.                                 <!--{elseif $crime[action] == 'crime_customstatus'}-->
 31.                                         {lang crime_customstatus}
 32.                                 <!--{/if}-->
 33.                         </td>
 34.                         <td><!--{date($crime[dateline])}--></td>
 35.                         <td>$crime[reason]</td>
 36.                         <td><a href="home.php?mod=space&uid=$crime[operatorid]" target="_blank">$crime[operator]</a></td>
 37.                 </tr>
 38.                 <!--{/loop}-->
 39.         </table>
 40. </div>
 41. <!--{/if}-->
前台管理中心调用文件:template\default\forum\modcp_member.htm
 1.                         <!--{if $clist}-->
 2.                                 <tr>
 3.                                         <th>{lang crime_record}</th>
 4.                                         <td style="padding-top: 0;">
 5.                                                 <table cellspacing="0" cellpadding="0" class="dt">
 6.                                                         <tr>
 7.                                                                 <td width="15%">{lang crime_action}</td>
 8.                                                                 <td width="15%">{lang crime_dateline}</td>
 9.                                                                 <td>{lang crime_reason}</td>
 10.                                                                 <td width="15%">{lang crime_operator}</td>
 11.                                                         </tr>
 12.                                                         <!--{loop $clist $crime}-->
 13.                                                         <tbody id="$crime[cid]">
 14.                                                                 <tr>
 15.                                                                         <td>
 16.                                                                                 <!--{if $crime[action] == 'crime_delpost'}-->
 17.                                                                                 {lang crime_delpost}
 18.                                                                                 <!--{elseif $crime[action] == 'crime_warnpost'}-->
 19.                                                                                 {lang crime_warnpost}
 20.                                                                                 <!--{elseif $crime[action] == 'crime_banpost'}-->
 21.                                                                                 {lang crime_banpost}
 22.                                                                                 <!--{elseif $crime[action] == 'crime_banspeak'}-->
 23.                                                                                 {lang crime_banspeak}
 24.                                                                                 <!--{elseif $crime[action] == 'crime_banvisit'}-->
 25.                                                                                 {lang crime_banvisit}
 26.                                                                                 <!--{elseif $crime[action] == 'crime_banstatus'}-->
 27.                                                                                 {lang crime_banstatus}
 28.                                                                                 <!--{elseif $crime[action] == 'crime_avatar'}-->
 29.                                                                                 {lang crime_avatar}
 30.                                                                                 <!--{elseif $crime[action] == 'crime_sightml'}-->
 31.                                                                                 {lang crime_sightml}
 32.                                                                                 <!--{elseif $crime[action] == 'crime_customstatus'}-->
 33.                                                                                 {lang crime_customstatus}
 34.                                                                                 <!--{/if}-->
 35.                                                                         </td>
 36.                                                                         <td>
 37.                                                                                 <!--{date($crime[dateline])}-->
 38.                                                                         </td>
 39.                                                                         <td>$crime[reason]</td>
 40.                                                                         <td>
 41.                                                                                 <a href="home.php?mod=space&uid=$crime[operatorid]" class="xi2">$crime[operator]</a>
 42.                                                                         </td>
 43.                                                                 </tr>
 44.                                                         </tbody>
 45.                                                         <!--{/loop}-->
 46.                                                 </table>
 47.                                         </td>
 48.                                 </tr>
 49.                         <!--{/if}-->


希望各大站长们你们看完此帖 可以管理论坛得更好
敬告:文章来源于网络 仅供个人学习和参考 版权归属作者所有 禁止商业用途转载!
评论列表(网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)